Segersjö Hundsällskap

Segersjö Hundsällskap

Click here to edit subtitle

Om oss:
Vi är en idéell liten förening som älskar att jobba med hundar i olika slags former! 
Vi kommer anordna olika kurser och mindre tävlingar. 

Stadgar:

1. Förening
Segersjö hundsällskap är en ideell hundägarförening. Styrelsen har sitt säte i Odensbacken.
 

2. Syfte
Föreningens syfte är att främja intresset för hundkunskap i allmänhet och agility i synnerhet samt att öka ansvarskänslan hos hundägare i kontakt med det omgivande samhället. Att stödja och hjälpa klubbens hundsportutövande ungdomar. Föreningen kommer huvudsakligen att syssla med hundtränings- och hundtävlingsverksamhet. 

3. Obundenhet
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. 

4. Verksamhetsår
Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december. 

5. Medlemskap
Medlemskap kan vinnas av envar som ansluter sig till och vill verka i enlighet med föreningens syfte. Medlem som ej erlagt medlemsavgift eller som inte verkar i enlighet med föreningens syfte får uteslutas. 

6. Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Det ska hållas vid verksamhetsårets början, dock senast i april månad. Årsmötet är beslutsmässigt endast om skriftlig kallelse lagts ut på föreningens hemsida senast två veckor före mötet. Möteshandlingarna ska vara medlemmarna tillhanda vid mötet. Röstberättigad vid årsmötet är medlem som erlagt stadgeenlig medlemsavgift. Varje medlem har en röst. Röstning genom fullmakt är inte tillåten. Vid årsmötet har styrelseledamöter, medlemmar och revisorer närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Tidpunkt och plats för mötet bestäms av styrelsen. Vid årsmötet ska alltid följande ärenden behandlas: - Verksamhets och revisionsberättelse

- Ekonomisk berättelse - Styrelsens ansvarsfrihet - Val av styrelseordförande och styrelseledamöter - Val av revisorer och valberedning - Fastställande av medlemsavgift - Motioner och övriga frågor 

7. Extra årsmöte
Extra årsmöte sammankallas om styrelsen eller minst en fjärdedel av medlemmarna skriftligen begär det. Endast i kallelsen specificerade ärenden får behandlas på mötet. I övrigt gäller samma regler som vid ordinarie årsmöte. 

8. Styrelse
Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och verkställer årsmötets beslut. Styrelsen väljs av årsmötet och ska bestå av en ordförande, sekreterare, kassör samt en (1) till tre (3) ledamöter med suppleanter. Styrelsen fördelar själv ledamöternas uppgifter. 

9. Styrelsesammanträde
Styrelsen är beslutsmässig om kallelse utgått till samtliga ledamöter och minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Styrelsen ska sammanträda minst två gånger per år. 

10. Firmateckning
Styrelsen beslutar om vilka som ska ha rätt att teckna föreningens firma. 

11. Revisor
Årsmötet utser två (2) revisorer, varav en ska vara ordinarie och en suppleant. 

12. Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Den är giltig från beslutande årsmöte till och med kommande årsmöte. Medlemsavgiften löper per kalenderår och är giltig fram till innevarande års slut oavsett när man ansluter sig. 

13. Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras endast vid årsmöte. I kallelsen måste uppges om stadgeändring ska behandlas. För ändring fordras att 2/3 av de angivna rösterna biträder ändringen. För ändring av paragraferna 2, 13 och 14 fordras att beslutet tas på två på varandra följande årsmöten.

14. Upplösning
Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut på ordinarie årsmöten med 2/3 majoritet. I kallelsen till årsmötet ska anges om förslag på upplösning kommer att behandlas. Mötet beslutar hur föreningens tillgångar ska disponeras.


Vi i styrelsen:
Ordförande:    Lotta Karlsson                                  073-9547445
Sekreterare:   Ulla Larsson                                     070-1319986
Kassör:            Elisabeth "Lisa" Nilsson                070-3450409
Ledamöter:     Sandra Sjödin                                  
                           Marina Lindqvist                              073-5703344
Suppleanter:   Tina Lundin                                       073-3901469
                          Thomas Tillström                            070-3854900